Hướng dẫn cài Cacti phiên bản 1.x trên Centos 7

US Canada
Typography

I. Cài đặt Caci phiên bản mới 1.x trên HĐH Centos 7.

 

—-> Các Package mà Cacti yêu cầu.

 

Để cài máy chủ Cacti, nếu như bạn không có điều kiện yum, thì phải đảm bảo khi cài HĐH, sẽ chọn đủ các gói sau, tuy nhiên trong tài liệu này mình sẽ dùng Centos 7, có kết nối Internet để có thể Yum được.

 

Apache :
MySQL/ MariaDB :
PHP :
PHP-SNMP :
NET-SNMP :
RRDTool :

 

—-> Cập nhật gói yum mới nhất cho CentOS

 

# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
# yum -y install epel-release

 

—> Cập nhật CentOS

 

# yum update -y

 

—>  Cập nhật thời gian cho hệ thống

 

# yum install ntp -y

 

—> Cập nhật timezone cho hệ thống

 

# timedatectl list-timezones # List các timezone để set timezone cho hệ thống
# timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

 

—> Chạy và cho phép NTPD services khởi động cùng hệ thống

 

 

 

# ntpdate pool.ntp.org # thay pool.ntp.org bang may chu ntp cua ban
# systemctl start ntpd
# systemctl enable ntpd.service # CentOS 7.x

 

—> Tắt Selinux

 

# setenforce 0 #hoac co the dung cach duoi, sua file selinux nhu huong dan trong file thanh disable
# vi /etc/sysconfig/selinux

 

—> Khởi động lại server

 

# shutdown -r now hoặc reboot

 

—> Các bước cài đặt MySQL 5.7:

 

# yum install mysql mysql-server
# rpm -Uvh https://repo.mysql.com/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm #Truong hop can cai goi khac, truy cap trang chu de tim goi thich hop va thay vao duong dan nay
# yum install mysql-community-server #Truong hop loi do da co MariaDB tien hanh go bang cach sau: yum remove mariadb mariadb-server
rm -rf /var/lib/mysql If your datadir in /etc/my.cnf points to a different directory, remove that directory instead of /var/lib/mysql

 

 

 

—-> Khởi động và cho phép mySQL khởi động cùng hệ thống :

 

# systemctl start mysqld.service
# systemctl enable mysqld.service

 

—-> Lấy password tạm thời của MySQL :

 

# grep "A temporary password" /var/log/mysqld.log

 

—-> Cập nhật mật khẩu root :

 

# mysql_secure_installation # thuc hien cac buoc, sau do kiem tra lai bang lenh duoi
# mysql -u root -p

 

https://mdungblog.files.wordpress.com/2018/09/yesno.png

 

—> Cài đặt PHP :

 

# rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum -y install yum-utils 
# yum-config-manager --enable remi-php70 #PHP 7.0
# yum-config-manager --enable remi-php71 #PHP 7.1
# yum-config-manager --enable remi-php72 #PHP 7.2
# yum install -y php

 

+ Cài đặt module PHP hỗ trợ Cacti :

 

yum install -y php-mysql mysql-devel php-pear php-common php-gd php-devel php-mbstring php-cli php-posix php-ldap
yum install -y autoconf automake libtool dos2unix wget help2man gcc glibc glibc-common gd gd-devel xinetd openssl-devel unzip cmake make libxslt-devel libjpeg-devel
yum install php php-mysql php-snmp php-xml php-devel
yum install php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-snmp php-xml
yum -y install php php-xml php-session php-sockets php-ldap php-gd

 

—> Cài đặt Apache :

 

# yum -y install httpd httpd-devel

 

—> Chạy dịch vụ Apache và cho phép khởi động cùng hệ thống :

 

# systemctl start httpd.service # CentOS 7.x
# systemctl enable httpd.service # CentOS 7.x

 

—> Cho phép Apache chạy qua iptables/firewall :

 

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

 

—> Cài đặt các gói hỗ trợ Cacti (SNMP and RRDTool) :
+ Cài đặt SNMP:

 

# yum -y install net-snmp net-snmp-devel net-snmp-libs net-snmp-utils php-snmp php-gmp php-pear-Net-SMTP

 

+ Khởi động và cho phép SNMP chạy cùng hệ thống :

 

# systemctl start snmpd.service # CentOS 7.x
# systemctl enable snmpd.service # CentOS 7.x

 

+ Cài đặt Rdtool :

 

# yum install -y rrdtool rrdtool-devel

# yum -y install net-snmp net-snmp-utils net-snmp-libs rrdtool

 

—> Run Apache, MySQL and SNMP Services

 

systemctl start httpd.service
systemctl start mysqld.service
systemctl start snmpd.service

 

+> Configure System Start-up Links

 

systemctl enable httpd.service
systemctl enable mysqld.service
systemctl enable snmpd.service

 

—> Restart Apache, MySQL and SNMP Services 

 

systemctl restart httpd.service
systemctl restart mariadb.service or systemctl restart mysqld.service
systemctl restart snmpd.service

 

—> Cài đặt Cacti :

 

# yum install cacti

 

II. Cấu hình MySQL Server cho Cacti

 

Đặt Password cho MySQL(nếu bước trên bạn vẫn chưa đặt lại password cho tài khoản root)

 

# mysqladmin -u root password YOUR-PASSWORD-HERE

 

Tạo MySQL Cacti Database
Đăng nhập vào MySQL server với password vừa mới tạo và tạo Cacti database với user “cactiuser” và set password cho user “cactiuser”

 

# mysql -u root -p
# create database cacti;

 

Tạo và cấp quyền cho user “usercacti” cho database cacti vừa tạo.

 

# GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'MatKh#uCua3an'; ###(Password = MatKh#uCua3an)
# flush privileges; # exit

 

User cactiuser vừa tạo cùng database caccti phải có quyển truy cập Table mysql.time_zone_name. Để làm điều đó, đầu tiên ta import mysql_test_data_timezone.sql vào mysql database.

 

# mysql -u root -p mysql < /usr/share/mysql/mysql_test_data_timezone.sql
# Enter password:YOUR-PASSWORD-HERE (là Password MySQL chứ KHÔNG phải là MatKh#uCua3an nhé)

 

Sau đó đăng nhập vào MySQL.

 

# mysql -u root -p

 

Cấp quyền cho cactiuser.

 

# GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO cactiuser@localhost;
# flush privileges;
# exit

 

Import default database vào cacti database :
Để tìm đường dẫn file database,và import vào Cacti database mới tạo, sử dụng các command sau:

 

# rpm -ql cacti | grep cacti.sql

 

Ví dụ: /usr/share/doc/cacti-1.1.38/cacti.sql
/usr/share/doc/cacti-*/cacti.sql với * là phiên bản Cacti

 

Sau khi xác định được vị trí của file Cacti.sql, để import vào cacti database sử dụng command sau, tại đây bạn cần điền password của cactiuser.

 

# mysql -u cactiuser -p cacti < /usr/share/doc/cacti-1.1.38/cacti.sql
# Enter password: MatKh#uCua3an

 

Thiết lập cấu hình MySQL cho Cacti :

 

Mở file “db.php” theo đường dẫn sau vi /etc/cacti/db.php
Thay đổi các giá trị như dưới đây và save lại.

 

Đảm bảo rằng bạn điền đúng user và password.

 

$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cactiuser";
$database_password = "MatKh#uCua3an";
$database_port = "3306"; $database_ssl = false;

 

Database Tuning
Cacti khuyến khích thay đổi các giá trị thiết lập cấu hình của MySQL nhằm đặt performances tốt hơn. Chỉnh sửa file config tùy vào HĐH đang sử dụng.
### CentOS 7 / RHEL 7 ### vi /etc/my.cnf
Thêm các giá trị sau vào phần [mysqld].

 

collation-server = utf8mb4_unicode_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8mb4
max_heap_table_size = 256M
max_allowed_packet = 16777216
tmp_table_size = 64M
join_buffer_size = 64M
innodb_file_per_table = on
innodb_buffer_pool_size = 1024M
innodb_doublewrite = off
innodb_flush_log_at_timeout = 3
innodb_read_io_threads = 32
innodb_write_io_threads = 16
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

 

Cấu hình Apache Server cho Cacti :

 

Mở file “cacti.conf” theo đường dẫn /etc/httpd/conf.d/cacti.conf với editor bất kì.
You need to enabled access to Cacti application for your local network or per IP level. For example we’ve enabled access to our local LAN network 172.16.16.0/20. In your case, it would be different.

 

Alias /cacti /usr/share/cacti
<Directory /usr/share/cacti/>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 172.16.16.0/20 hoặc Allow from all cho nhanh
</Directory>

 

Trong bản mới nhất của Apache (vd: Apache 2.4), bạn có thể tùy chỉnh theo cấu hình dưới đây.

 

Alias /cacti /usr/share/cacti
<Directory /usr/share/cacti/>
<IfModule mod_authz_core.c>
# httpd 2.4
Require host localhost => CHUYỂN THÀNH :Require all granted
 </IfModule> <IfModule !mod_authz_core.c> # httpd 2.2 Order deny,allow Deny from all Allow from localhost => Allow from all </IfModule> </Directory>

 

Đặt timezone bằng cách chỉnh sửa file “php.ini” theo đường dẫn

 

vi /etc/php.ini.
date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

 

Restart lại Apache service.

 

# systemctl restart httpd.service

 

Cấu hình Cron cho Cacti

 

# vi /etc/cron.d/cacti

 

Uncomment dòng dưới đây. Script poller.php chạy mỗi 5 phút và thu thập dữ liệu của các host đã biết cho Cacti application sử dụng để hiển thị các graphs.

 

*/5 * * * *    apache   /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Sau tất cả các bước trên, Cacti đã sẵn sàng, sử dụng trình duyệt web truy cập vào http://IP-Cacti-Server/cacti/ và tiến hành thiết lập theo các bước step by step.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.